Aká je cena ornej pôdy a ako postupovať pri jej predaji? - Kľúč RK s. r. o.

Aká je cena ornej pôdy a ako postupovať pri jej predaji?

Mgr. Jana Tomčíkova, Ing. Ľubomíra Lacková 26.04.2023 8120x

Chcete predať ornú pôdu? Ako postupovať a ako zistiť jej cenu?

Problematika predaja ornej pôdy je veľmi obšírna, radi by sme Vám ju aspoň v základoch priblížili.

Poľnohospodárskou pôdou sa podľa zákona č. 220/2004 O ochrane  a využívaní poľnohospodárskej pôdy,  rozumie produkčne potenciálna pôda evidovaná v katastri nehnuteľností ako orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, záhrady a trvalé trávne porasty.

Nadobúdanie vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku upravuje zákon č. 140/2014 o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku. Tento zákon definuje poľnohospodársky pozemok ako poľnohospodársku pôdu alebo pozemok zastavaný stavbou na poľnohospodárske účely do 24. júna 1991.

Už vyše troch rokov môžu vlastníci predávať svoje pozemky slobodnejšie. Od roku 2019 prestali platiť obmedzujúce ustanovenia tohto zákona o nadobúdaní vlastníctva k poľnohospodárskemu pozemku. Prevod poľnohospodárskych pozemkov je opäť od r.2019 v podstate bez obmedzení. Poľnohospodársky ako aj iný druh pozemku je teda možné nadobudnúť štandardnou kúpnou zmluvou, ktorej obsah sa riadi Občianskym zákonníkom.

Mnohí z Vás sa na nás obracajú s otázkou, za akú cenu mám predať ornú pôdu?

Ak hľadáte pozemok vhodný na pestovanie príp. inú činnosť, ako prvé by ste sa mali oboznámiť s územno-plánovacou informáciou – UPI,  nakoľko tá je pre Vás smerodajná (o vydanie UPI môžete požiadať na príslušnom obecnom alebo mestskom úrade). UPI definuje možné využitie pozemku, v zmysle územného plánu mesta/obce a tiež Vás môže upozorniť na obmedzenia týkajúce sa pozemku (napr. chránené územia, ochranné pásma a pod.)

Legislatíva neustanovuje žiaden jednotný cenový predpis, ktorý by stanovil výšku ceny poľnohospodárskej pôdy. Existuje ale viacero právnych predpisov, ktoré stanovujú cenu pôdy v závislosti od účelu, na ktorý sa cena zisťuje (prevod vlastníctva poľnohospodárskej pôdy, na daňové účely, určenie výšky nájomného, cena pri znaleckom posudku pri žiadosti o úver…). Úradnú cenu je možné ovplyvniť s použitím koeficientov, ktoré sú uvedené vo Vyhláške č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku a v znení neskorších predpisov napr. pre znalcov.

V prílohe č.1 k zákonu č. 582/2004 Z. z. v znení zákona è. 465/2008 Z. z..sú uvedené hodnoty ornej pôdy a TPP podľa katastrálnych území:

https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Sprievodca/Sprievodca_danami/2018/2018.01.23_pril_1_582_2004_1.pdf

Trhové ceny poľnohospodárskej pôdy pri predaji ovplyvňuje veľa faktorov.

Hodnotu pôdy znižujú tieto faktory:

 • trvalé trávne porasty (až o 30% nižšia hodnota)
 • pozemky nevyužívané na poľnohospodárske účely
 • veľmi malé alebo zle prístupné pozemky
 • znehodnotené pozemky (erózia, znečistenie atď.)
 • menšinový spoluvlastnícky podiel
 • pozemky s nevýhodnou nájomnou zmluvou. 

Hodnotu pôdy zvyšujú tieto faktory:

 • blízkosť väčších miest
 • nadpriemerne kvalitné pozemky s vyššou bonitou (juh Slovenska)
 • ucelené pozemky v jednej lokalite
 • tvar pozemku, ako aj jeho šírka/dĺžka
 • dobrý prístup/prístupová cesta k pozemku
 • pozemky v lokalite s veľkým záujmom kupujúcich
 • potenciálne stavebné pozemky  - rezerva v územnom pláne                                                

Takže ak by ste mali ornú pôdu, ktorú by ste chceli predať, urobte si podľa týchto faktorov analýzu, ktorá Vám napomôže stanoviť cenu za m2. My sa zaoberáme predajom pôdy hlavne v okresoch Bratislava, Pezinok, Senec, Trnava, kde sme predávali poľnohospodársku pôdu na pestovanie od 1,-Eur/m2 po cca. 3,50Eur/m2. Cena sa však môže pohybovať samozrejme aj vyššie, pokiaľ ide o územia určené v územnom pláne napr. ako budúca rezerva na výstavbu domov/bytov.

Ak by ste chceli určiť hodnotu Vašich pozemkov, môžete sa na nás s dôverou obrátiť, radi Vám pomôžeme.

Na záver by sme chceli zdôrazniť,  že poľnohospodárska pôda je jedinečná komodita, je to náš nenahraditeľný zdroj a súčasť pôdneho fondu ktorú máme povinnosť chrániť ( Zákon č. 220/2004), starať sa o ňu a adekvátne s ňou aj narábať.

Realitným témam z praxe ako aj otázkam súvisiacimi s nehnuteľnosťami sa budeme venovať aj v našej novej FB skupine: Reality- poradňa , na Facebooku.

Mgr. Jana Tomčíková, Ing. Ľubomíra Lacková, kluc@kluc.sk

Slovenský pozemkový fond zverejnil zoznamy nezistených vlastníkov pôdy.
Podľa katastrálneho územia si môžete na stránke SPF zistiť, či ste nejaké pozemky nepozabudli uviesť v dedičskom konaní po Vašich predkoch.
Ak áno, môžete požiadať súd o preverenie novoobjaveného majetku.
Viac informácií a zoznamy nájdete na stránke SPF:

 

Realitná kancelária Kľúč, menovite pani Lacková, má vysoký profesionálny prístup ku klientovi, je milá, ústretová, pohotová vždy pomôct. Veľká spokojnosť pri kúpe bytu, doporučujem a ďakujem.

A.Fialová, Bratislava III

Ing. Ľubomíra Lacková

S realitnou kanceláriou KĽÚČ mám veľmi dobrú skúsenosť. Nadštandardný prístup pani Ing. Lackovej, výborná komunikácia a snaha vyhovieť klientovi. Som veľmi rada, že som ju spoznala a presvedčila som sa, že je človek na pravom mieste. Ďakujem aj touto cestou za spoluprácu.

I. Essenderová, Vištuk

Ing. Ľubomíra Lacková

S predajom mojej chaty realitnou kanceláriou Kľuč, som bol veľmi spokojný. Všetko prebehlo v poriadku. Realitné služby boli na vysokej profesionálnej úrovni.

RNDr. R. Holzer, Bratislava II

Služby pani Lackovej som využila pri predaji pozemku, bytu a pri inžinierskej činnosti. Pani Lacková je odborník, veci rieši zodpovedne a prakticky. Vysoko hodnotím aj skúsenosťami vybudovaný cit pre realitný trh a vždy čestný a slušný prístup.

Mgr. M. Čarská, Bernolákovo

Ing. Ľubomíra Lacková

S realitnou kanceláriou Kľúč, menovite pani Lackovou, spolupracujeme ako spoločnosť prenajímajúca priestory rôznych charakteristík, opakovane niekoľko rokov. Jej prístup bol vždy proaktívny a nadštandartne profesionálny. Doporučujem. S dôverou sa môžete obrátiť, či ako majiteľ nehnuteľnosti, či ako záujemca.

A. Satinová, Satina s.r.o.

Ing. Ľubomíra Lacková

Služby RK Kľúč sme využili pri hľadaní vhodných priestorov pre našu spoločnosť. Komunikácia a spolupráca s p.Lackovou bola vždy plne profesionálna, od prvého kontaktu, až po okamih podpisu zmluvy.

Ing. Tomáš Šesták, Gerlinger Industries (SK) s.r.o.

Ing. Ľubomíra Lacková

So spoluprácou s Ing. Ľubomírou Lackovou som dlhodobo veľmi spokojný. Opakovane prenajíma náš byt niekoľko rokov. Pracuje veľmi profesionálne, zodpovedne a efektívne.

I. Petranský

Ing. Ľubomíra Lacková

Ochota, rýchlosť (zo strany p.Ing. Lackovej) a komunikácia ma presvedčili, že aj ďalšie vybavovanie k ohláseniu drobnej stavby prenechám realitnej kancelárii Kľúč.

D. Hudák

Ing. Ľubomíra Lacková

RK Kľúč nás výborne sprevádzala cestou nájdenia nájomníka do nášho bytu. Obzvlášť oceňujeme individuálny prístup, staging z vlastnej iniciatívy poskytnutý RK, ktorý pomohol k zvýšeniu atraktivity inzercie, nastavenie inzercie samotnej i v neľahkej dobe pandémie a skvelú spoluprácu pri výbere nájomcu. Ďakujeme :) Spokojný klient

Branislav C.

Ing. Ľubomíra Lacková

Spoluprácu s Vašou spoločnosťou hodnotím ako vysoko profesionálnu. Oceňujem hlavne promptnosť a kvalitu vyškolenia zamestnancov v ADOLIA, a.s. Služby , ktoré ste nám poskytli, hodnotím na vysokej profesionálnej úrovni a verím že naša spolupráca bude naďalej rovnako úspešná.

D. Hahn, predseda predstavenstva, ADOLIA, a.s.

Ing. Ľubomíra Lacková

Všetky referencie